Üyelik Sözleşmesi

Eğitim/Seminer/Analiz Katılımcı Sözleşmesi

 

 1. Taraflar;

 

İşbu sözleşme; Zeytinoğlu Caddesi No:19 Demirhisar Apt. D:2 Akatlar, İstanbul adresinde mukim Vücut Tasarım Akademisi–Rukiye Yaman (sözleşmede Vücut Tasarım Akademisi olarak anılacaktır)ile………………………………………..………………………………………………………adresinde mukim ………………………………………………………..arasında (sözleşmede katılımcı olarak anılacaktır) ……………………. tarihinde düzenlenen eğitim/seminer katılımı konusunda aşağıda belirtilen hüküm ve şartlarda  düzenlenmiştir.

 

 1. …………………………………………….. kişi taraf olma sıfatı ile katılımcı olarak anılacaktır. Katılımcının sözleşmesi ve kayıt için kendisinden isim-soyadı, adres ve telefon numarası bilgileri alınacaktır. Katılımcı, bu kişisel verilerini paylaşmayı ve Vücut Tasarım Akademisi tarafından kayıt, dokümantasyon  ve iletişim için işlenmesine açık rıza vermektedir. 

 

 1. Vücut Tasarım Akademisi‘nin hazırladığı eğitim programı fiziki egzersizler ve anlatım içeren bir programdır. İşbu program tıbbi bir çalışma içermez. Oluşturulan program eğitime katılanlar değerlendirilmek sureti hazırlanan fiziki egzersiz programıdır. 

 

 1. Vücut Tasarım Akademisi’nin yükümlülüğü, sunmuş olduğu işbu eğitim/seminer  programında, katılımcıların vücut analizini yapmak, hem genele hitap eden hem de katılımcı kişilere özel egzersizleri hazırlamak ve uygulatmak, eğitim/seminer programına uygun şekilde kararlaştırılan gün ve saatlerde organizasyonu gerçekleştirmek, ders esnasında katılımcılara hareketleri göstermek, ve katılımcının bilgilerini değerlendirerek kendilerine yol göstermektir. Yapılan eğitim/seminer çalışmasının sonucu için Vücut Tasarım Akademisi herhangi bir taahhütte bulunmaz.

 

 1. Eğitime katılım, katılımcının eğitime katılma talebini iletmesi ve Vücut Tasarım Akademisi’nin katılımı teyit etmesi ve eğitim bedelinin ödenmesi ile kesinleşir. Katılımcının kesinleşen kaydı sonrası ortaya çıkacak ve eğitime katılmasını imkansız kılacak sebepler varsa evrakı ile birlikte Vücut Tasarım Akademisi’ne bildirildiği takdirde bedel iadesi söz konusu olacaktır. Her halükarda Vücut Tasarım Akademisi’nin eğitim katılımcısı için 3.şahıslara ödemekle yükümlü olduğu tutarlar iadeye konu değildir.

 

 1. Katılımcı eğitim öncesinde ekte sunulan ankete (EK-1) cevap vermek sureti ile fiziksel ve ruhsal durumu ile ilgili bilgi vermeyi ve bu bilgilerin doğruluğunu kabul eder. Vermiş olduğu bu sağlık verilerinin değerlendirme için kaydını, kayıt evrakı ile saklanmasını ve eğitmen tarafından değerlendirme yapmak üzere işlenmesini kabul eder. Kişinin eğitim öncesi ve halihazırda eğitim sırasında bildirimi gerekli kronik ve sair sağlık sorunları var ise bilgi verme sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder. Aynı zamanda eğitim öncesinde doktordan katılımcının sağlığının fiziki egzersiz yapmaya uygun olduğuna dair görüş alınması Vücut Tasarım Akademisi tarafından tavsiye edilir. Vücut Tasarım Akademisi gerekli gördüğü koşullarda katılımcıdan eğitim/seminer çalışmasına katılabilmesi için doktor raporu talep edebilir.

 

 1. Katılımcının egzersizler ve çalışmalar için  gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımamasından, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmamasından veya kendi sağlık danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelere uyup uymamasından dolayı Vücut Tasarım Akademisi sorumlu tutulamaz.

 

 1. Eğitim esnasında Vücut Tasarım Akademisi katılımcının vücut analizini gerçekleştirebilir. Bu analizin sebebi yapılacak program ve çalışmalar için bir temel oluşturmak, katılımcıya kendi vücudu hakkında bilgi vermek ve yapılacak egzersizlerin seçimini ve faydasını açıklamaktır. Analiz için katılımcıların fotoğrafları ve vücut ölçüleri eğitmen tarafından alınacak ve bu bilgiler ışığında eğitim akışı hazırlanacaktır. Katılımcı bahsi geçen işbu  vücut ölçüleri ile fotoğraflarını Vücut Tasarım Akademisi’ne vermeyi açık rızası ile kabul eder. Bu bilgiler Vücut Tasarım Akademisi tarafından kayıt altına alınacak, saklanacak, çalışmaların programlanması için analiz edilecektir. Vücut Tasarım Akademisi katılımcıya ait fotoğraf ve video gibi kayıtları katılımcının rızası ile sosyal medya ve web sayfasında  paylaşabilecektir.

 

 1. Eğitim süresi 1 günde 2 saat olarak programlanmıştır. (Süre bölümünü size bağlı değiştirebiliriz). Eğitime geç gelinmesi veya hiç gelinmemesi katılımcının şahsi sorumluluğu olup Vücut Tasarım Akademisi herhangi bir telafi çalışması yapma sorumluluğunu taşımaz.

 

 1. Eğitime rahat, sportif kıyafetler ile katılım önerilir. Bu öneri katılımcının hareketleri rahat yapmasını kolaylaştıracaktır. Hijyen kurallarına azami dikkat gösterilmesi hem Vücut Tasarım Akademisi’nin hem de katılımcının sorumluluğudur.

 

 1. Eğitim programı anlatım kadar  fiziki hareketler de içermektedir. Vücut Tasarım Akademisi herhangi bir tıbbi müdahale ve sair bir uygulama yapmamaktadır. Eğitim sırasında egzersizlerin doğru yapılması ve verimli sonuçlar ortaya çıkabilmesi için eğitmenin sözlü ve fiziki yönlendirmeleri olmaktadır. Katılımcı eğitim esnasında yapılacak bu yönlendirmeleri kabul eder. Herhangi bir rahatsızlığı olması durumunda bu durumu eğitmen ile paylaşmak katılımcının sorumluluğundadır. Böyle bir durumda eğitmen eğitimin akışını değiştirebilir veyahut rahatsızlığı oluşan katılımcının çalışmasını sona erdirebilir. 

 

 1. Eğitimin güvenli ve faydalı olabilmesi için katılımcının eğitim öncesi günlük fiziksel ve ruhsal durumu hakkında eğitmene bilgi vermesi tavsiye edilir. Katılımcı yapılması planlanan eğitime bu sebepler ile uygun veya hazır değil ise eğitime katılım iptali veya sınırlı çalışma yapılması eğitmenin kararına bağlı olarak gerçekleşir. 

 

 1. Vücut Tasarım Akademisi’nin düzenlediği işbu eğitim/seminer çalışmasının amacı katılımcılarına faydalı olmak, onların eğitimden maksimum verim alması ve bütünsel iyiliği olduğundan işbu eğitim çalışmasının tamamı katılımcının kabulü, rızası ve isteği ile gerçekleşir.

 

 1. İşbu sözleşmenin ifasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için , taraflar İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler.

 

 1. İşbu sözleşme Vücut Tasarım Akademisi –Rukiye Yaman ile eğitim katılımcısı  …………………………………………………………arasında 15 madde olarak düzenlenmiş ve ………………….……. tarihinde imza edilmiştir. Sözleşmenin ekleri olan Anket Formu (Ek 1) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na istinaden düzenlenen Aydınlatma Formu ve Açık Rıza metni (EK-2) bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

 

 

 

Eğitim/Seminer Katılımcı Vücut Tasarım Akademisi 

İsim-Soyad: Rukiye YAMAN

İmza     : İmza           :

 

 

 

 

EK-1

 

Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu

 

Vücut Tasarım Akademisi-Rukiye Yaman;

 

Katılımcının paylaşmış olduğu isim-soyadı, adres, telefon numarası, anket formu cevapları ile alınan sağlık bilgilerini, fotoğraf, video ve vücut analiz için alınan vücut ölçüleri bilgilerini,

 

 • Katılımcının kayıt edilebilmesi,

 • Kayıt sonrası eğitim katılımcısına ait bilgilerin saklanması,

 • Katılımcı ile iletişim kurulabilmesi,

 • Katılımcının ilgili programa katılmasına sağlık açısından bir sorun olup olmadığının belirlenmesi,

 • Hazırlanacak programın katılımcı açısından uygunluğunun belirlenebilmesi,

 • Hazırlanacak eğitim programı için vücut analizinin yapılabilmesi,

 • Çalışmaların öncesinde ve nihayetinde analiz, yönlendirme, gelişim ve verimin ölçümlenebilmesi ve analizi,

 • Katılımcının alınacak rızası ve özellikle talebi olur ise kimliği anonimleştirilerek sosyal medya ve web sayfasında Vücut Tasarım Akademisi’nin çalışmalarına örnek teşkil etmesi amacı ile paylaşılması,

 

amaçları ile işlemektedir.

 

Bu kişisel verilerden fotoğraf ve video verileri, katılımcı kişinin rızası ile ve katılımcının özellikle talebi olur ise anonimleştirilerek 3.kişilerle paylaşılabilir.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; işbu bilgilendirme ve izin formunu, okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın olduğunu kabul ediyorum.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde birlikte kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılması dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.

 

Tarih :

 

Onaylayanın 

Adı-Soyadı :

 

İmza :